എസ് എസ് എ മലപ്പുറം


Tuesday, July 10, 2018

തായ്‌ലൻഡിലെ താം ലുവാങ് ഗുഹയിൽ കുടുങ്ങിയ കുട്ടികളുടെ രക്ഷക്കായി പുതുപൊന്നാനി എ യു പി സ്കൂളിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾ പ്രാർത്ഥന നടത്തി

തായ്‌ലൻഡിൽ ഗുഹയിൽ കുടുങ്ങിയ കുട്ടികളുടെ രക്ഷക്കായി വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പ്രാർത്ഥന 

ചിത്രവിവരണം 

തായ്‌ലൻഡിലെ താം ലുവാങ് ഗുഹയിൽ കുടുങ്ങിയ കുട്ടികളുടെ രക്ഷക്കായി പുതുപൊന്നാനി എ യു പി സ്കൂളിൽ സോഷ്യൽ സയൻസ് ക്ലബ്ബിൻറെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾ നടത്തിയ പ്രാർത്ഥന

പൊന്നാനി: തായ്‌ലൻഡിലെ താം ലുവാങ് ഗുഹയിൽ കുടുങ്ങിയ കുട്ടികളുടെ രക്ഷക്കായി പുതുപൊന്നാനി എ യു പി സ്കൂളിൽ സോഷ്യൽ സയൻസ് ക്ലബ്ബിൻറെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾ പ്രാർത്ഥന നടത്തി. പ്രധാനാധ്യാപകൻ ടിഎം ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ, അധ്യാപകരായ ഹൈറുന്നിസ, ഷീജ നേതൃത്വം നൽകി.

No comments: