എസ് എസ് എ മലപ്പുറം


Thursday, August 21, 2014

പൊന്നാനി യു.ആര്‍.സി യുടെ കീഴിലുള്ള ജി.എല്‍.പി.എസ് തെയ്യങ്ങാടില്‍ സ്റ്റേറ്റ് ടീം സന്ദര്‍ശിക്കുന്നു.


          CtâW kt¸mÀSvkv anj³ kµÀin¨p

s]m¶m\n : thdn« hgn-I-fn-eqsS k©-cn¨,v kmaq-lnI ]¦m-fn-¯t¯msS Cu hnZym-e-b-¯nsâ DbÀ¨ A`n-\-µ-\o-bw. ae-¸pdw PnÃ-bnse hnhn[ kvIqfp-I-fnse ]T\þ --]T-t\-Xc ]ptcm-KXn hne-bn-cp-¯p-¶-Xn\pw, A¡m-ZanI \ne-hmcw, A\p-cq-]o-I-cWw, `uXnI kml-N-cy-§Ä, Ip«nI-fpsS F®w , D¨-`-£Ww, ]cn-k-c-ip-NnXzw F¶nh \nco-£n-¨-Xn\v tij-amWv A`n-{]m-b-s¸-«-Xv. kÀÆ-in£m A`n-bm³ tIcfbpsS t\Xr-Xz-¯nepÅ Ctâ-W kt¸mÀ«v anj³ hnZym-eb tamWn-ä-dn-§nsâ `mK-ambn    Pn.-FÂ.]n kvIqÄ sX¿-§mSv kµÀin-¨p.  A¬ F¡-tWm-anIv kvIqfn \n¶v thdn« hgn-I-fn-eqsS k©cn¨v,  kmaq-lnI ]¦m-fn-¯t¯m-sS Cu hnZym-e-b-¯nsâ DbÀ¨ A`n-\-µ-\o-b-am-sW¶v anj³ A`n-{]m-b-s¸-«p.

    CtâW kt¸mÀ«n§v anj³ AwK-§-f-mb tÌäv t{]m{Kmw Hm-^o-kÀ A_vZpÅ hmhqÀ, Fd-Wm-Ipfw Un.-]n.H kpldm _n³, hb-\mSv Un.-]n.H kp{_-a-Wy³     ae-¸qdw Ubäv ^m¡Âän kp\n Ae-Ivkv, s]m¶m\n _n.-]n.H apl-½Zv kn±o-Jv, FS-¸mÄ _n.-]n.H  hn.sI \mkÀ. F¶n-hÀ ]s¦-Sp-¯p.
 
No comments: