എസ് എസ് എ മലപ്പുറം


IEDC


Monday, July 20, 2015


cwsn medical camp


നിർദ്ദേശങ്ങൾ
1)  പൂർണമായും കിടപ്പിലായ  കുട്ടികൾ
2) ബി പി എൽ  റേഷൻ കാർഡ് ഉടമ
3) പൂർണമായും കിടപ്പിലാണെന്നുള്ള  സർട്ടിഫിക്കറ്റ്
4) ആശ്രിധനും,കുട്ടിയും ഒരേ റേഷൻ കാർഡിൽ  പേര്  ഉണ്ടാകണം 

പഠനത്തിൽ പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന  കുട്ടികൾക്കായുള്ള  പരിഹാര  ബോധന ക്ലാസിലേക്കുള്ള  മോഡ്യൂൾ
 2014-15   വർഷത്തെ  പ്രത്യേക പരിഗണന അർഹിക്കുന്ന  കുട്ടികൾക്കായി  നടത്തിയ വൈദ്യ പരിശോധ ക്യാമ്പിൽ ഡോക്ടർ നിർദേശിച്ച, ഐ ഇ ഡി ഗ്രാൻറ്  ലഭിക്കാൻ അർഹമായ (ഫ്രഷ്‌ )   ലഭിക്കാൻ സാധ്യത യുള്ള കുട്ടികളുടെ വിവരങ്ങൾ താഴെ നൽകുന്നു.

ശ്രദ്ധിക്കുക :          ഈ ലിസ്റ്റിൽ വരാത്ത ഇതുവരെ ഗ്രാൻറ്  ലഭിക്കാത്ത മെഡിക്കൽ ബോർഡ്  സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൈവശമുള്ള കുട്ടികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ 5 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ യു ആർ  സി യിൽ അറിയിക്കേണ്ടതാണ് 

2014  വർഷത്തെ  പ്രത്യേക പരിഗണന അർഹിക്കുന്ന  കുട്ടികൾക്കായി  നടത്തിയ വൈദ്യ പരിശോധ ക്യാമ്പിൽ ഡോക്ടർ നിർദേശിച്ച ഉപകരണങ്ങൾ ലഭിക്കാൻ സാധ്യത യുള്ള കുട്ടികളുടെ വിവരങ്ങൾ താഴെ നൽകുന്നു

HEARING AID 2014-15

ORTHO EQUIPMENTS 2014-15
Post a Comment