എസ് എസ് എ മലപ്പുറം


Saturday, March 11, 2017

മലയാളത്തിളക്കം സെമിനാര്‍

kwkvIm-c-sa-¶Xv htc-Wy-amb H¶Ã AXv Pohn-X-¯nsâ ka{KXbmWv.

s]m¶m\n: kwkvIm-c-sa-¶Xv htc-Wy-amb H¶Ã AXv Pohn-X-¯nsâ ka{KXbmsW¶v ae-bm-f-¯n-f¡w  PnÃm-Xe {]Jym-]-\-s¯-S-\p-_-Ôn¨v \S-¯nb `mjbpw kwkvIm-chpw skan-\mÀ DZvLm-S\w sNbvXp sIm­v Ihnbpw kmln-Xy-Im-c-\p-amb ]n.]n cmaN{µ³ ]d-ªp. Imen-¡äv bqWn-th-gvknän t^mIvtemÀ hn`mKw ta[mhn tUm: A\n tNte{¼ hnj-bm-h-X-cWw \S¯n. kwkvIm-c-sa-¶Xv htc-Wy-amb H¶-msW¶ anYym[m-c-W-IÄ ià-amb `mj-bn  At±lw A]-e-]n-¨p. kaq-l-a-\-Êp-Isf \¶m-¡pI F¶ {ia-I-c-amb e£y-amWv A[ym]-I³ Gsä-Sp-t¡-­-sX¶pw AXm-bn-cn-¡Ww \½psS cmjv{Sobw F¶pw At±lw \njvIÀjn-¨p. amXr-`m-j-sb-¶Xv tIhew Bi-b-hn-\n-a-b-¯n\p am{X-aà AXv kmaq-lnI Pohn-X-¯nsâ D¸-¶-am-Wv. AXp-sIm­v Xs¶ Pohn-X-hp-ambn _Ô-an-Ãm¯ hnZym-`ym-k-¯n\v amXr-`m-j-bpsS Bh-iy-an-söv Bt±lw Iq«n-t¨À¯p. A\p-`-h-§-fpsS kzm`m-hn-Ihpw kXyk-Ô-hp-amb Bhn-jvImcw amXr-`m-j-bn-eqsS am{Xta km[y-amhq F¶-Xn-\m Ip«n-Isf Cw¥ojv aoUnbw hnZym-e-b-§-fn ]Tn-¡m³ \nÀ_-Ôn-¡p-¶-Xn-eqsS Ip«n-I-fpsS A\p-`-h-§-fp-am-bpÅ s]m¡nÄsImSn _Ôw Adp¯p amäp-I-bm-sW¶pw At±lw Du¶n ]d-ªp. s]mXp hnZym-e-b-§sf kwc-£n-¡m³ GsX-¦nepw Hcp `c-W-IqSw am{Xw ap¶n-«n-d-§n-bm t]mc F¶pw ]uc-k-aqlhpw s]mXp P\-§fpamWv AXn-\mbn ]cn-{i-an-t¡-­-sX¶pw At±lw \nÀt±-in-¨p. AtX kabw GXv hntZi cmPy-t¯¡v Ibän Ab-¨mepw \½psS a¡Ä Ah-cpsS `mjm-]-c-amb kwkvIm-c-¯n-te¡p Xncn¨p hcp-sa¶pw ae-bm-f-`m-jsb Hcn-¡epw XIÀ¡m³ Ign-bnà F¶ ip`m]vXn hnizm-k-amWv X\n-¡p-Å-sX¶pw At±lw ]d-ªp. 

Post a Comment