എസ് എസ് എ മലപ്പുറം


Saturday, March 11, 2017

ae-bm-f¯nf¡w PnÃm-Xe {]Jym-]\w \S¯n

s]m¶m\n :kÀh in£m A`n-bm\pw s]mXp hnZym-`ymk hIp¸pw Hcp-an¨p tNÀ¶v \S-¸n-em-¡nb ae-bm-f-¯n-f¡w `mjm ]cn-t]m-jW ]cn-]m-Sn-bpsS PnÃm-Xe DZvLm-S\w Imªn-c-ap¡v ]n.-F³.-bp.]n kvIqfn sh¨v \S-¶p. Nn«-bmb Bkq-{X-W-t¯msS P\p-h-cn- amkw apX \S-¸n-em-¡nb {]hÀ¯\ ]²-Xn-IÄ hnZym-e-b-§-fn henb Ne-\-§Ä krjvSn-¨p. `mjbpw kwkvIm-chpw skan-\mÀ ¢mkv sse{_dn im{Io-I-c-Ww, ]{X {]Im-i\w

ae-bm-f-¯n-f¡w PnÃm-Xe {]Jym-]\w  tIcf \nb-a-k`m kv]o¡À ]n.-{iocm-a-Ir-jvW³ \nÀÆ-ln-¨p. amd-t©cn {Km-a ]©mm-b¯v {]kn-Uâv AUz; C.-knÔp A²y-£X hln-¨p. Fkv.-F-kv.F PnÃm s{]mPIvSv Hm-^o-kÀ ]n.-in-h-Zm-k³ kzmKXw ]d-ªp. `mjbpw kwkvIm-chpw skan-\mÀ Fkv.-Fkv.F PnÃm t{]m{Kmw Hm-^o-kÀ sI.]n cXv\m-I-csâ A[y-£-X-bn Ihnbpw kmln-Xy-Im-c-\p-amb ]n.]n cma-N-{µ³ DZvLm-S\w sNbvXp. Imen-¡äv bqWn-th-gvknän t^mIvtemÀ hn`mKw ta[mhn tUm: A\n tNte{¼hln-¨p. ¢mkv sse{_-dn-bpsS DZvLm-S\w s]m¶m\n \K-c-k`m sNbÀam³ kn.]n apl-½Zv Ipªn \nÀÆ-ln-¨p. s]m¶m\n bp.-BÀ.kn ]pd-¯n-d-¡nb 'km£cw' ]{X {]Im-i\w s]cp-¼-S¸v t»m¡v ]©m-b¯v {]kn-Uâv ]n.Fw Bäp®n X§Ä \nÀÆln-¨p.

A\p-`h km£y-¯n-eqsS ae-bm-f-¯n-f¡w c£nXm¡fpsS A\p-`hw ]¦p-sh-¡epw tUmIy-sa-tâ-j³ {]ZÀi-\hpw \S-¶p. Iem A[ym-]-I-cpsS t\Xr-Xz-¯n Hdn-Km-an, \mS³]m-«v, Nn{Xw-hc F¶n-hbpw Hcp-¡n-bn-cp-¶p.

ae-bm-f-¯n-f¡w Ip«n-I-fpsS anI-hmÀ¶ {]hÀ¯-\-§-fpsS {]ZÀi-\hpw {it²-b-am-bn.

Post a Comment