എസ് എസ് എ മലപ്പുറം


Monday, February 12, 2018

ട്വിന്നിംഗ് പ്രോഗ്രാം

ട്വിന്നിംഗ്  പ്രോഗ്രാം ഭാഗമായി ജി.എഫ്.യു. പി .എസ് പാലപ്പെട്ടിയിലെ കുട്ടികളും ,അധ്യാപകരും തെയ്യങ്ങാട് സ്കൂൾ സന്ദർശിച്ചപ്പോൾ ........
Post a Comment