എസ് എസ് എ മലപ്പുറം


Wednesday, July 5, 2017

വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീറിന്റെ ചരമദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് നടന്ന പുസ്തക പ്രദർശനം ,എം.ഐ.എച്ച്.എസ്.എസ്. ഫോർ ഗേൾസ് പുതുപൊന്നാനി.

Post a Comment