എസ് എസ് എ മലപ്പുറം


അവധിക്കാല അധ്യാപക പരിശീലനം 2017 ഏപ്രിൽ 18 നു തുടങ്ങും

Friday, January 27, 2017

പള്ളപ്രം സ്കൂളിലെ ഹരിത സേന തുണി സഞ്ചിയുമായി രംഗത്ത്

പ്ലാസ്റ്റികിനെതിരെ അയൽ വീട്ടിൽ ഒരു തുണി സഞ്ചി എന്ന പദ്ധതിക്ക് പള്ളപ്രം എ എം എൽപി സ്കൂളിൽ തുടക്കമായി. 
Post a Comment