എസ് എസ് എ മലപ്പുറം


Tuesday, November 1, 2016

ജില്ലാ ശാസ്ത്രോൽസവംIDENTITY CARD ഇവിടെ

ജില്ലാ ശാസ്ത്രോൽസവംIDENTITY CARD ഇവിടെ

Down load IDENTITY CARD for Malappuram dist fair 2016-17 Click here

DIST ID CARD in Ubundu clickhere to download (can upload digital photo, from mobile or digital camera, details and print in  Colour copy. ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്ത ശേഷം Save As ചെയ്താല്‍  ഡിജിറ്റല്‍ ഫോട്ടോ, ആവശ്യമായ വിവരങ്ങള്‍ ചേര്‍ത്ത ശേഷം പ്രിന്റ് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്)

Down load IDENTITY CARD FOR STATE Kollam Click here
Post a Comment