എസ് എസ് എ മലപ്പുറം


Saturday, October 1, 2016

SPECIAL SKILL ACHIEVEMENT PROGRAMME (SSAP)

bp.-BÀ.-kn-bpsS t\Xr-Xz-¯n {]tXyI ]cn-KW AÀln-¡p¶ Ip«n-I-fpsS kÀK-ti-jn-Isf ]cn-t]m-jn-¸n-¡p-¶-Xn sâ `mK-ambn \r¯w, ]m«v, IY-mc-N-\, \nÀ½n-Xn-IÄ, XpS-§nbhbn Ip«n-IÄ¡pw c£n-Xm-¡Ä¡pw ]cn-io-e\w \ÂIn ]cn-]mSn-bpsS DZvLmS\w s]m¶m\n \K-c-k` hnZym-`ymk ÌmânMv I½nän sNbÀam³ Sn.apl-½Zv _joÀ \nÀÆ-ln-¨p. NS-§n hmÀUv Iu¬kn-eÀ Pb-{]-Imiv, ¢n\n-¡Â sskt¡m-f-PnÌv A\q-P, _n.-BÀ.-kn s{Sbn-\À hn.sI {]im´v, ¢ÌÀ tImÀUn-t\-äÀ cLp.-sI.-]n, dntkmgvkv A[ym-]-I³ sI. {]tPmjv F¶n-hÀ kwkm-cn¨p.Post a Comment