എസ് എസ് എ മലപ്പുറം


Saturday, October 1, 2016s]m¶m\n : kvIqfp-I-fpsS ka{K hnh-c-ti-J-cWw e£yan«v s]m¶m\n bp.-BÀ.kn bn bpU-bkv Zn\m-N-cWw \S-¯n. kÀ¡mÀ, Fbn-U-Uv, A¬ Fbn-UUv hnZym-e-b-§-fnse {][m-\m-[ym-]-Icpw P\{]Xn\n-[n-Ifpw _n.-BÀ.kn s{Sbn-\Àamcpw kn.-BÀ.kn tImUn-t\-äÀamcpw dntkmgvkv B[ym-]Icpw Poh-\-¡mcpw NS-§n ]s¦-Sp-¯p. s]m¶m\n ap\n-kn-¸Â sNbÀam³ kn.]n apl-½Zv Ipªn DZvLm-S\w sNbvXp. s]cp-¼-S¸v t»m¡v ]©m-b¯v {]kn-Uâv Bäp®n X§Ä A[y-£X hln-¨p. amd-t©cn ]©m-b¯v sshkv {]kn-Uâv sI.]n kvanX, t£a-Imcy ÌmânwKv I½nän sNbÀam³ eo\ apl-½-Zen, shfn-b-t¦mSv hnZym-`ymk kvämânwKv I½nän sNbÀam³ __nX \u^Â, F.-C.H apl-½-Zen sI.]n F¶n-hÀ kwkm-cn-¨p. bp.-BÀ.kn s{Sbn-\À Sn.hn _m_p, C. A_vZp-Ê-emw, dntkmgvkv A[ym-]-I³ {]-tPmjv, Fw.-sF.Fkv tImUn-t\-äÀ k\ojv them-bp-[³ F¶n-hÀ ¢msk-Sp-¯p. _n.-]n.H Pnän tPmÀPv kzmK-Xhpw s{Sbn-\À hn.sI {]im´v \µnbpw ]d-ªp.Post a Comment