എസ് എസ് എ മലപ്പുറം


അവധിക്കാല അധ്യാപക പരിശീലനം 2017 ഏപ്രിൽ 18 നു തുടങ്ങും

Monday, August 22, 2016

കൃഷിയറിവുകൾ സമ്മാനിച്ച് പള്ളപ്രം സ്കൂളിൽ പഠന യാത്ര

കർഷക ദിനാചരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി ജൈവ കൃഷിയിടം സന്ദർശിക്കാൻ വിദ്യാർത്ഥികൾ പഠനയാത്ര നടത്തി.  പൊന്നാനി താലൂക്കിലെ മികച്ച ജൈവ കർഷകനുള്ള മിറർ അവാർഡ് ജേതാവ്, കറുകത്തിരുത്തിയിലെ ജൈവകർഷകൻ ഉസ്മാന്റെ കൃഷിയിടമാണ് പള്ളപ്രം എ എം എൽ പി സ്കൂളിലെ നാലാം ക്ലാസ്  വിദ്യാർത്ഥികൾ സന്ദർശിച്ചത്.

Post a Comment