എസ് എസ് എ മലപ്പുറം


Wednesday, February 10, 2016

ടി ഐ യു പി സ്കൂൾ : പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന കുട്ടികൾക്കായി നാടകാവതരണം.

പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന കുട്ടികൾക്കായി നാടകാവതരണം.

പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന കുട്ടികൾക്കുള്ള പ്രത്യേക പഠന പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി അഞ്ചാം തരത്തിലെ "മഴവില്ല് വരക്കുന്നവർ" എന്ന മലയാള പാഠഭാഗത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി തയ്യാറാക്കിയ നാടകം പൊന്നാനി ടി ഐ യു പി സ്കൂളിൽ അരങ്ങേറിയപ്പോൾ...
Post a Comment