എസ് എസ് എ മലപ്പുറം


Sunday, June 4, 2017

Amlps Parichakam

പരിസ്ഥിതി ദിനാചരണം എ എം എൽ പി സ്കൂൾ പ രി ച്ച കത്ത് ... മലപ്പുറം ജില്ലാ പഞ്ചായത്തംഗം സെമീറ ഇളയിടത്തും മാറഞ്ചേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വൈ. പ്രസിഡണ്ട് സ്മിത ജയരാജും ചേർന്നു വ്യക്ഷ തൈകൾ നടുന്നു.
Post a Comment