എസ് എസ് എ മലപ്പുറം


Sunday, December 4, 2016

സംസ്ഥാന സ്കൂള്‍ പ്രവൃത്തി പരിചയ മേളയില്‍ എ ഗ്രേഡോടെ രണ്ടാംസ്ഥാനം നേടിയ ദേവിക -----ജിഎഫ് യു പി എസ് കടവനാട്----അഭിനന്ദനങ്ങള്‍-----


Post a Comment