എസ് എസ് എ മലപ്പുറം


Thursday, November 10, 2016

Photo from sreekanth

മുന്നേറ്റം ജനകീയ വിദ്യാഭ്യാസ പദ്ധതി ജില്ലാതല ഉത്ഘാടന ചടങ്ങിൽ മാസത്തിലൊരതിഥിയായി
പ്രശസ്ത കവി എം.എം സചീന്ദ്രൻ മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തുന്നു

Post a Comment