എസ് എസ് എ മലപ്പുറം


അവധിക്കാല അധ്യാപക പരിശീലനം 2017 ഏപ്രിൽ 18 നു തുടങ്ങും

Thursday, November 10, 2016

Photo from sreekanth

മുന്നേറ്റം ജനകീയ വിദ്യാഭ്യാസ പദ്ധതി ജില്ലാതല ഉത്ഘാടന ചടങ്ങിൽ മാസത്തിലൊരതിഥിയായി
പ്രശസ്ത കവി എം.എം സചീന്ദ്രൻ മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തുന്നു

Post a Comment