എസ് എസ് എ മലപ്പുറം


Thursday, November 3, 2016

New Lps Ponnani


On 3 Nov 2016 4:43 pm, "Mail Delivery Subsystem" <mailer-daemon@googlemail.com> wrote:
Delivery to the following recipient failed permanently:

     urcponani.bpo2014@gmail.com

Technical details of permanent failure:
Google tried to deliver your message, but it was rejected by the server for the recipient domain gmail.com by gmail-smtp-in.l.google.com. [2a00:1450:400c:c06::1b].

The error that the other server returned was:
550-5.1.1 The email account that you tried to reach does not exist. Please try
550-5.1.1 double-checking the recipient's email address for typos or
550-5.1.1 unnecessary spaces. Learn more at
550 5.1.1  https://support.google.com/mail/?p=NoSuchUser wx6si2431545wjb.37 - gsmtp


----- Original message -----

DKIM-Signature: v=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/relaxed;
        d=gmail.com; s=20120113;
        h=mime-version:from:date:message-id:subject:to;
        bh=huMmyCbDOm0f1+fOJR625mdxsR5dTBQR2si0Nm4msZM=;
        b=WXi1jhuX+zH0IqJsnuE1YR3XWKLbQnl6u2EF0Tqdj8BSg195Jkzp7m9TAR+FfCIHZE
         5diYH8+1w+IU6eL8W8WZDG5G6Hkz6bex1aguBHbzXD+DEEk3MgRYcP1N1RmVA6+cL8nv
         C/0Fb8Ow4F0Gg3CwoNT1DoKltWBtSR+QLLKqO0Dag4kGU0agoqxVe1NRnMQypqoOZsxP
         Wupg6Y+ReVpG/TU3gEKNtxZnDLoxUYCv3ViQ+sd7eEqKzKUZ/MO32/qQjtgT2iTLwKux
         UAC3iYdJWLpoozuZe2tdXDGwdUYCm9Lz3AeByGoHi+3GH3xwz6OQdgWvwcHDc/fiZ4cM
         5cfQ==
X-Google-DKIM-Signature: v=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/relaxed;
        d=1e100.net; s=20130820;
        h=x-gm-message-state:mime-version:from:date:message-id:subject:to;
        bh=huMmyCbDOm0f1+fOJR625mdxsR5dTBQR2si0Nm4msZM=;
        b=iyO+v2cLWgY6yOn5vDjZvk+iNQu8HUnKT6Ia1My/4CC6ofXI+tthpMmmfbVkSA1wRQ
         cSb2vfFzQS4Iorhe45lqYYxiyxjvT34t8EnqAlh00N/2VxySVzR1tdfU5mHMezmsM7s8
         DHCJBnO9iVdQuyp9Cwns5+5X9aiCbgmYE4/nS40LaxuSRzRD7X/E2MG9dSAmmHsp+vQo
         riFWuHGwJxCfqN/Kc7dW2UnKpYsPHpU26NsfJWt2Hq8zt+FOQIHJIJX4gMpcFbU5Sl/n
         gy9GjGAtXm3vOLwZYqAEBzWMCpATG4+00FCYQV85huXrhYd35L6m25ag/B2EDQVBa38O
         EXkA==
X-Gm-Message-State: ABUngvc6drcEwD8nLiCNbLNfhWVCNrGzkp7hixTHrYIrNvmQEMvHsXKAWon7fC0dHW2SrgxT5Dd3G+IdqGYsJQ==
X-Received: by 10.28.156.73 with SMTP id f70mr7260527wme.45.1478171584155;
 Thu, 03 Nov 2016 04:13:04 -0700 (PDT)
MIME-Version: 1.0
Received: by 10.28.199.194 with HTTP; Thu, 3 Nov 2016 04:12:59 -0700 (PDT)
Received: by 10.28.199.194 with HTTP; Thu, 3 Nov 2016 04:12:59 -0700 (PDT)
From: prajoshk prajosh <kprajosh007@gmail.com>
Date: Thu, 3 Nov 2016 16:42:59 +0530
Message-ID: <CAOifpHUH2jQy1UX1wG4oyJ3DQSsQQkzv5cKa03_RqXSCnrkYCw@mail.gmail.com>
Subject: New Lps worksheet
To: urcponani.bpo2014@gmail.com
Content-Type: multipart/mixed; boundary=001a114b30d431fe4a054063a486


Post a Comment