എസ് എസ് എ മലപ്പുറം


Tuesday, November 15, 2016

ജിഎഫ് യു പി എസ് കടവനാട് -----സ്കൂള്‍ വാഹ നത്തിന്‍റെ താക്കോല്‍ ദാനവും (ബഹു . സ്പീകര്‍ ശ്രീ .പി ശ്രീരാമകൃഷ്ണ ന്‍റെ വികസന ഫണ്ടില്‍ നിന്നും ) സ്കൂള്‍ നവതി ആഘോഷത്തിന്‍റെ ഉത്ഘാടനവും


Post a Comment