എസ് എസ് എ മലപ്പുറം


Tuesday, September 13, 2016

സബ്ജില്ല തല ബഹിരാകാശ ക്വിസ്---കടവനാട്--ജിഎഫ് യു പി എസ് വിജയികള്‍

എല്‍ പി വിഭാഗം--ഒന്നാംസ്ഥാനം--അക്ഷജ്.സി എസ്
 യു  പി  വിഭാഗം--രണ്ടാംസ്ഥാനം--അമല ടി. എസ്
Post a Comment