എസ് എസ് എ മലപ്പുറം


അവധിക്കാല അധ്യാപക പരിശീലനം 2017 ഏപ്രിൽ 18 നു തുടങ്ങും

Monday, August 22, 2016

വളരെ അടിയന്തിരം -കാലടി ശ്രീ ശങ്കര യുനിവേര്സിടി സംസ്കൃത ദിനാഘോഷം


Sir
    I here by attaching a letter from kalati sree sankara university kalati regional centre tirur regarding sanskrit day celebration. We have planned certain things for smooth conduction of it. Please grant permission for these arrangements.

For
sanskrit accademic council secretery/president
tirur edu dist

Post a Comment