എസ് എസ് എ മലപ്പുറം


Saturday, July 23, 2016

screening camp

ഭിന്നശേഷി വിദ്യാർഥിക്കൾക്കായി   കാഴ്ച പരിശോധന സ്‌ക്രീനിംഗ്  ക്യാമ്പ് പുതുപൊന്നാനി എം ഐ ഗേൾസ് സ്‌കൂളിൽ നടത്തിയപ്പോൾ യു ആർ സി അധ്യാപകരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്നു.Post a Comment