എസ് എസ് എ മലപ്പുറം


Wednesday, July 27, 2016

വളരെ അടിയന്തിരം

pls forward it to all schools 

മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ up,hs,hss സംസ്കൃത അധ്യാപകരുടെ വിവരങ്ങള്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തി ഒരു ഡയറക്ടറി  തയ്യാറാക്കുന്നു ആയതിലേക്ക് ഈ ലിങ്കില്‍ വിവരങ്ങള്‍ സമര്‍പ്പിക്കുക താത്കാലിക അധ്യാപകര്‍ ഉള്ള വിദ്യാലയങ്ങള്‍ ആ അധ്യാപകരുടെ വിവരങ്ങള്‍ ആണ് നല്‍കേണ്ടത് . നിലവില്‍ അധ്യാപകര്‍ ഇല്ലാത്ത വിദ്യാലയങ്ങളില്‍ പ്രധാനധ്യാപകന്റെ അഡ്രെസ്സ് 2 ഒപ്ഷനിലും  എന്റര്‍ ചെയ്യുക  https://goo.gl/forms/QLHWYvLrl6TywuOJ2


by 
team samskrithavani 
samskritha accademic council
Post a Comment