എസ് എസ് എ മലപ്പുറം


അവധിക്കാല അധ്യാപക പരിശീലനം 2017 ഏപ്രിൽ 18 നു തുടങ്ങും

Thursday, March 17, 2016

ഒന്നാം ക്ലാസുക്കാരനായ ആനന്ദ് കൃഷ്ണയ്ക്ക്ഗണിതത്തിൽ മൂന്നക്ക സംഖയായാലും നാലക്ക സംഖ്യയായാലും ശരി നിമിഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ഉത്തരം റെഡി. വായനയുടെ കാര്യത്തിലും ഇംഗ്ലീഷ് ആയാലും മലയാള മായാലും വേണ്ടില്ല ആനന്ദ് കൃഷ്ണ റെഡിയാണ്.

Post a Comment