എസ് എസ് എ മലപ്പുറം


Tuesday, February 16, 2016

പുതുപൊന്നാനി ക്ലസ്റ്റർ തല മെട്രിക് മേളയുടെ ഭാഗമായി ക്ലസ്റ്റർ കോർഡിനേറ്റർ ശ്രീ ശ്രീ ദീപ് വി.കെ ആശംസകൾ നേരുന്നു.

Post a Comment