എസ് എസ് എ മലപ്പുറം


അവധിക്കാല അധ്യാപക പരിശീലനം 2017 ഏപ്രിൽ 18 നു തുടങ്ങും

Monday, November 2, 2015

സ്വാഭിമാനം @ GLPS THEYYANGAD.....

GLPS തെയ്യങ്ങാട് സ്കൂളിലെ മുഴുവൻ കുട്ടികള്ക്കും ''മലയാളം എഴുതാനും വായിക്കാനും അറിയും'' എന്ന പ്രഖ്യാപനം പൊന്നാനി ബി. പി .ഒ  ശ്രീ മുഹമ്മദ്‌ സിദ്ദിക്ക് നിർവഹിക്കുന്നു .
സ്വാഭിമാനം
Post a Comment