എസ് എസ് എ മലപ്പുറം


Monday, October 12, 2015

ക്ലീൻ സ്കൂൾ പ്രൊജക്റ്റ്‌ ഭാഗമായി യു . പി തലം വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക്  നടത്തിയ മത്സരങ്ങളുടെ ഫലം
1: കഥ രചന :    ഗൗതം PV ,       AVHSS  PONNANI-             FIRST
                               സന CM ,          AUPS അയിരൂർ             SECOND
                               ആതിര . V,      PNUPS കാഞ്ഞിരമുക്ക്  THIRD

2: ഉപന്യാസം:       ശഫ്ത ടി.വി  GUPS CHERUVAIKKARA  FIRST
                               നവ്യ ഭവൽ    AVHS  PONNANI              SECOND
                               അഭയ സുരൻ GHSS മാറഞ്ചേരി       THIRD

3: ക്വിസ് :               അദ്വൈദ് K     AVHSS  പൊന്നാനി                                  FIRST
                             മിഷാൽ മുഹമ്മദ്‌ GHSS  മാറഞ്ചേരി                           SECOND                               
അർച്ചന K.T GUPS CHERUVAIKKARA                      THIRD


4. പോസ്റ്റർ രചന:    സിദ്ധാർഥ്. ഇ. വി,  AVHSS പൊന്നാനി                       FIRST
                                   മുബഷിർ. ആർ , MIHSS പൊന്നാനി                          SECOND
                                   അഞ്ജു രാജ് .പി.പി , PNUPS കാഞ്ഞിരമുക്ക്               THIRD

5. പെയിന്റിംഗ് :         കാവ്യാ ഷാജി.പി.പി,  AVHSS പൊന്നാനി                    FIRST
                                   സുഹൈല.പി.എ,  AUPS അയിരൂർ                            SECOND
                                   ആകാശ്. പി. എസ്,  GUPS CHERUVAIKKARA        THIRD  

പോസ്റ്റർ രചന - ഒന്നാം സ്ഥാനം: സിദ്ധാർഥ്. ഇ. വി,  AVHSS പൊന്നാനി
പോസ്റ്റർ രചന -രണ്ടാം സ്ഥാനം: മുബഷിർ. ആർ , MIHSS പൊന്നാനി  
പോസ്റ്റർ രചന - മൂന്നാം സ്ഥാനം : അഞ്ജു രാജ് .പി.പി , PNUPS കാഞ്ഞിരമുക്ക്
                    


പെയിന്റിംഗ് -ഒന്നാം സ്ഥാനം:കാവ്യാ ഷാജി.പി.പി,  AVHSS പൊന്നാനി    
പെയിന്റിംഗ്- രണ്ടാം  സ്ഥാനം: സുഹൈല.പി.എ,  AUPS അയിരൂർ
പെയിന്റിംഗ്-  മൂന്നാം സ്ഥാനം:ആകാശ്. പി. എസ്,  GUPS CHERUVAIKKARA

Post a Comment