എസ് എസ് എ മലപ്പുറം


Saturday, September 19, 2015

മൊഞ്ചത്തിs]m¶m\n k_vPn-Ã-bnse `n¶tijn-bp-ff Ip«n-IÄ¡p-ff Iem-]-cn-]mSn sam©¯n bp. BÀ. kn s]m¶m\nbpsS t\Xr¯z¯n  shÅocn kvIfn sh¨v \S-¶p.anan{In BÀ«nÌv sj_oÀ s]m¶n\n DZvLm-S\w sNbvX ]cn-]m-Sn¡v _n.-]n.H apl-½Zv kn±oIv A²y£ Øm\w hln-¨p. s{Sbv\À \ujm-Zv, kn.-BÀ.kn amcmb {ioZo-]v, cLp,-tam-l-\³ F¶n-hÀ Biwkbpw t\À¶p. dntkmgvkv A[ym-]-I-\mb {]tPmjv kzmK-Xhpw, kmPnZ \µnbpw ]d-ªp. XpSÀ¶v Ip«n-I-fpsS H¸-\-¸m-«v,-ssa-em-©n-bn-SÂ, H¸\ F¶n aÕ-c§fpw Ac-t§-dn.


Post a Comment