എസ് എസ് എ മലപ്പുറം


Wednesday, May 27, 2015

2015-16 വർഷത്തെ പൊന്നാനി സബ്ജില്ലാ സ്കൂൾ പ്രവേശനോത്സവം ജി ഫ് യു പി പാലപ്പെട്ടി സ്കൂളിൽ വെച്ച് നടത്തപ്പെടുന്നു ഏവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു .


Post a Comment