എസ് എസ് എ മലപ്പുറം


Monday, February 24, 2014

ശാരീരികമായും മാനസികമായും വെല്ലുവിളികള്‍ നേരിടുന്ന കുട്ടികളുടെ കുടുംബത്തില്‍ റേഷന്‍ കാര്‍ഡ്‌ എ.പി.എല്‍ ആണെങ്ങില്‍ അത് ബി.പി.എല്‍ കാര്‍ഡ്‌ ആക്കി മാറ്റുന്നതിനുള്ള അപേക്ഷ താഴെ ലഭ്യമാണ്

No comments: