എസ് എസ് എ മലപ്പുറം


Friday, January 3, 2014

8 വയസ്സിൽ താഴെ പ്രായമുളള 60 % വൈകല്യമുളള പ്രത്യേക പരിഗണന അർഹിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്കുളള ബാങ്ക് സ്ഥിര നിക്ഷേപ പദ്ധതിയിൽ പങ്കാളിയാകാനുളള അപേക്ഷ ഫോറം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകഅപേക്ഷികേണ്ട വിതം 

  • ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്ത ഫോറം  പൂരിപ്പിക്കുക. 
  • കേരള  സംസ്ഥാന വികലാംഗ ക്ഷേമ കോർപ്പറേഷൻ ഹെഡ് ഓഫീസ് ജുവനൽ കോബൗണ്ട് പൂജപ്പുര തിരുവനന്തപുരം -12 എന്ന വിലാസത്തിൽ അയക്കുക 
  • തിരിച്ച് അപേക്ഷ ഫോറം  ലഭിക്കാൻ 10 രൂപ സ്റ്റാമ്പ് ഒട്ടിച്ച് രക്ഷിതാവിന്‍റെ   മേൽവിലാസത്തിൽ കവർ ഇതിനോടപ്പം അയക്കുക


ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടവ 


  • 60 % വൈകല്യം തെളിയിക്കുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് 
  • 2014 മാർച്ച്  31 ന് കുട്ടിക്ക് 8 വയസ്സ് തികയരുത് 
  • കുടുംബ  വാർഷിക  വരുമാനം 36000 തിൽ കവിയരുത് 
കൂടുതല്‍വിവരങ്ങള്‍ക്ക് താഴെ കാണുന്ന വെബ്സൈറ്റ് സന്ദര്‍ശിക്കുക  
http://www.hpwc.kerala.gov.in/
Post a Comment