എസ് എസ് എ മലപ്പുറം


Monday, December 7, 2015
s]m¶m\n : P·\m Xmfw ]ng¨ \qdp IW-¡n\v Ipcp-¶p-IÄ thZ\IÄ ad¶v H¯p tNÀ¶p.`n¶tijn hmcm-N-c-W-t¯m-S-\-_-Ôn¨v s]m¶m\n bp.-BÀ kn kwL-Sn-¸n¨ ka-Xmfw]cn-]m-Sn-bn X§-f-psS Iem ssh`hw Imgv¨- sh¨v AhÀ BËmZw {]I-Sn-¸n-¨p. s]m¶m\n \yq F ]n kvIqfnse A\ojv amÌÀ, Cuiz-c-aw-Kew kvIqfnse cRvPn-¯v, Ip¶w-Ipfw kztZin cmPp sXt¡-]pdw F¶n-h-cpsS t\Xr-Xz-¯n \mS³ ]m«p kwL-w Ac§pXIÀ¯-t¸mÄ sshIeyw ad¶v Ip«n-IÄ BSn-Xn-anÀ¯p. Fkv.-Fkv.F PnÃm t{]m{Kmw Hm^o-kÀamcmb Aehn D½-¯qÀ, lpssk³, Ubäv ^m¡Âän kp\n AeIvkv F¶n-hcpw Ip«n-I-tfm-sSm¸w tNÀ¶p. `n¶-ti-jn-¡m-cmb Ip«n-IÄ¡v ]pdsa s]m¶m\n D]-PnÃm Xe-¯n H¶mw k½m\w t\Snb B¡n^v kmZ¯v.hn.-Fw, F.-Fw.Ppss\Zv, t\lÂ, ssk³ A_vZp hkow F¶o Ip«n-IÄ X§-fpsS Iem-ssh-`hw Imgv¨- sh¨p 
`n¶ti-jn-¡m-cmb Ip«n-I-fpsS kwKaw s]m¶m\n Fw.-FÂ.F -{io-cm-a-Ir-jvW³  DÂLm-S\w sNbvXp. `n¶-ti-jn-¡m-cmb Ip«n-Isf s]mXp-[m-c-bn F¯n-¡m³ FÃm-hÀ¡pw _m[y-X-bp-s­¶v At±lw ]dªp.
{Kma ]©m-b-¯p-IÄ ChÀ¡v th­n {]tXyI ]²-Xn-IÄ Bhn-jvI-cn-¡Ww. hf-sc-tbsd Ign-hpÅ hyàn-IÄ `n¶-ti-jn-¡m-À¡nS-bn Ds­¶v At±lw ]d-ªp.  NS-§n s]m¶m\n bp.-BÀ.kn bpsS dntkmÀkv A[ym-]-Isc Fw.-FÂ.F D]lmcw \ÂIn BZ-cn¨p. Fkv.-F-kv.F kuP-\y-ambn \ÂIp¶ I®-S-bpsS hnX-cWhpw At±lw \nÀÆ-ln-¨p.  hmÀUv sa¼À Pb-{]-Imiv A²y£X hln-¨p. shfn-bt¦mSv ]©m-b¯v {]kn-Uâv t{]aP kp[oÀ Fkv.-Fkv.F t{]m{Kmw Hm^o-kÀ Aehn D½-¯qÀ, lpssk³, Ubäv ^m¡Âän kp\n AeIvkv, F¨v.-Fw.-t^mdw I¬ho-\À D®n-Ir-jvW³, shÅocn Pn.-FÂ.-]n.-Fkv slUvan-kv{Skv hn.kn.kpa F¶n-hÀ Biw-k-IÄ t\À¶p.  _n.-]n.H Fw.sI apl-½Zv kn²oJv kzmK-Xhpw s{Sbv\À F.sI.\u-jmZv \µnbpw ]d-ªp.  tImÀUn-t\-äÀam-cmb Pnän tPmÀÖv,- sI.-]n.c-Lp, ]n.-\qÀP-lm³, ]n.sI taml-\³, Fw.-BÀ cmPn-tamÄ, hn.sI {ioZo]v dntkmgvkv A[ym-]-I-cmb sI.kmPn-Z, Fw.]n.tcJ,]n. Bbn-i-tamÄ F¶n-hÀ t\XrXzw \ÂIn. 
Post a Comment