എസ് എസ് എ മലപ്പുറം


Thursday, December 3, 2015


ലോക  വികലാംഗ ദിനം   ഡിസംബർ  3
ലോക വികലാംഗ ദിനാചരണം -  ജി  എൽ  പി   എസ് ,  പുറങ്ങ്
ജി എൽ പി  എസ് ,പുറങ്ങിലെ   നാലാം ക്ലാസ്സ്   വിദ്യാർഥിനിയായ   IEDC വിഭാഗത്തിൽ   കാവ്യയുടെ ചിത്ര പ്രദർശനവും  അനുമോദനവും  വികലാംഗ ദിനത്തിനോടനുബന്ധിച്ചു നടത്തി .Post a Comment