എസ് എസ് എ മലപ്പുറം


Friday, October 30, 2015

ക്ലസ്റ്റർ പരിശീലനം

  ഒക്ടോബര്‍ 31 ന് നടക്കുന്ന ഏകദിന പരിശീലനം താഴെ പറയുന്ന വേദികളില്‍ നടക്കുന്നതാണ്


             എല്‍.പി വിഭാഗം (എല്ലാ ക്ലസ്റ്ററുകളും) - യു.ആര്‍.സി പൊന്നാനി
             യു.പി വിഷയങ്ങള്‍  (എല്ലാ ക്ലസ്റ്ററുകളും) - ബി.ഇ.എം.യു.പിസ്കൂള്‍ പൊന്നാനി
Post a Comment